Regulamin

Sklep internetowy Lazure Rozo działający pod adresem www.lazurerozo.com prowadzony jest przez:

Andrzej Godlewski
ul. Sienkiewicza 44/12
15-004 Białystok
NIP: 966-034-69-04

Definicje
 

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniające podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Dostawa – oznacza czynność faktyczną, polegająca na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu
 4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z która współpracuje sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 7. Konsument – Osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Strony Internetowej, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), oraz wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy.
 9. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie produkty oferowane na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe.
 10. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin/Umowa o świadczenie usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 1. Sklep Internetowy – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem: www.fresaspiro.pl .
 2. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedawcą
 3. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży zawartych na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.fresaspio.pl

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.fresaspio.pl. prowadzony jest przez:

Andrzej Godlewski
Sienkiewicza 44/12
15-004 Białystok
REGON: 368204230
NIP: 966-034-69-04

adres e-mail: sklep@fresaspiro.pl

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Sklep internetowy www.fresaspio.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.fresaspio.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.fresaspio.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

7. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości

Zamówienia
1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty przez:

 • stronę internetową
 • telefonicznie
 • drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. w procesie składania zamówienia wystawiona zostanie faktura, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

6. Klienci dokonujący zakupu  wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jedynie w celu przeprowadzenia jednorazowej transakcji zakupu.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

Koszt, sposoby i termin dostawy i odbioru produktu oraz sposoby płatności

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przesyłka dostarczona jest zwykle w terminie od 1 do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. Kosztami dostawy obciążony jest klient.

5. Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy:

Odbiór w paczkomacie InPost – koszt 10,00 zł
Kurier  – 15,00 zł

6. W przypadku osiągnięcia kwoty zamówienia równej 250zł lub posiadania specjalnego kuponu rabatowego, możliwe jest skorzystanie z opcji darmowej wysyłki kurierem.

7. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

8. Płatność za zamówiony towar może nastąpić  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24 lub PayPal).

Niezgodność towaru z umową
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności

3. W przypadku wykrycia wadliwości produktu, klient zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z pracownikami sklepu FresaSpiro.pl, a następnie złożenia pisma reklamacyjnego w formie elektronicznej (na adres sklep@fresaspiro.pl) lub tradycyjnej (pisemnie na adres: Andrzej Godlewski, ul. Prowiantowa 17/83, 15-707 Białystok), pismo to powinno zawierać:

– dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu),
– datę zakupu towaru
– kopię dokumentu zakupu (faktura),
– opis nieprawidłowości/wadliwości towaru

Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana wraz z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. W każdym przypadku klient odsyła towar na swój koszt na adres sprzedawcy.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji statutowych, do których zadań należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; oraz
 http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.

Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni w myśl art. 27 ust. o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do tego regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy przewiduje art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 (Dz. U.2014.827), w szczególności pkt. 5, brzmiący: „w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”, dotyczący m.in. masek antysmogowych oraz wymiennych filtrów

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

2. Dane osobowe usługobiorców/klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są – zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta – w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej i kasowane są po wystawieniu faktury sprzedaży.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego :

– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.
– W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym z płatności PayU, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta operatorowi płatności PayU S.A., który również jest administratorem danych osobowych.

4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

– pisemnie na adres: Lazure Rozo Andrzej Godlewski, ul. Henryka Sienkiewicza 44/12, 15-004 Białystok.
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lazurerozo.pl.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.

Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Kontakt

513 999 809

sklep@lazurelorozo.pl